DECO / VIDEOS / Khai trương trung tâm đào tạo & hướng nghiệp Nhật Bản #2

Khai trương trung tâm đào tạo & hướng nghiệp Nhật Bản #2

Bằng quyết tâm của Ban điều hành và nỗ lực của tập thể cán bộ Công ty Cổ phần DECO Quốc tế, ngày 10/08/2018 chúng tôi đã khai trương Trung tâm đào tạo và Hướng nghiệp Nhật Bản thứ 2 tại Xuân Hòa, Phúc Yên, Vĩnh Phúc.

Chi tiết: https://decohr.com.vn/hoat-dong-deco/khai-truong-trung-tam-dao-tao-huong-nghiep-nhat-ban-so-2.htm

About atkvietnam